Mount Fuji

Sakura
 
Kiku
 
Igo
 
Sumo
 
Judo

Hinomaru - The National Flag